Laterality: Immunological Differences Between Right-Sided and Left-Sided Colon Cancer
Seong Kyu Baek
Ann Coloproctol. 2019;35(6):291-293.   Published online 2019 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.3393/ac.2019.11.11
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinicopathological significance and prognostic role of LAG3‚ÄČ+‚ÄČtumor-infiltrating lymphocytes in colorectal cancer; relationship with sidedness
Shirin Tavana, Zahra Mokhtari, Mohammad Hossein Sanei, Zahra Heidari, Amir-Reza Dehghanian, Zahra Faghih, Marzieh Rezaei
Cancer Cell International.2023;[Epub]     CrossRef
Comparative analysis of clonal evolution among patients with right- and left-sided colon and rectal cancer
Santasree Banerjee, Xianxiang Zhang, Shan Kuang, Jigang Wang, Lei Li, Guangyi Fan, Yonglun Luo, Shuai Sun, Peng Han, Qingyao Wu, Shujian Yang, Xiaobin Ji, Yong Li, Li Deng, Xiaofen Tian, Zhiwei Wang, Yue Zhang, Kui Wu, Shida Zhu, Lars Bolund, Huanming Yan
iScience.2021; 24(7): 102718.     CrossRef