Colonoscopic Removal of an Intrauterine Device That Had Perforated the Rectosigmoid Colon
Jin Myeong Huh, Ki Seok Kim, Yong Seok Cho, Dong Kwon Suh, Jae Uk Lee, Seong Deuk Baek, Sin Kil Moon
Ann Coloproctol. 2018;34(2):106-108.   Published online 2018 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.3393/ac.2017.10.30
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Is It a “Colon Perforation”? A Case Report and Review of the Literature
Shuangshuang Lu, Xinyu Yao, Jun Shi, Jian Huang, Shaohua Zhuang, Junfang Ma, Yan Liu, Wei Zhang, Lifei Yu, Ping Zhu, Qiuwei Zhu, Ruxia Shi, Hong Zheng, Dong Shao, Yuyan Pan, Shizhen Bao, Li Qin, Lijie Huang, Wenjia Liu, Jin Huang
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Endoscopic removal of an intrauterine device from the lumen of the sigmoid colon
V. V. Bereshchenko, D. V. Lazarevich, N. N. Goncharov, P. V. Khodanovich
Health and Ecology Issues.2022; 19(1): 145.     CrossRef
Incomplete Removal of an Intrauterine Device Perforating the Sigmoid Colon
Junseak Lee, Jung Hwan Oh, Jinsu Kim, Chul-Hyun Lim, Sung Hoon Jung
The Korean Journal of Gastroenterology.2021; 78(1): 48.     CrossRef
Chronic nodules of sigmoid perforation caused by incarcerated intrauterine contraception device
Xiaohui Huang, Rui Zhong, Liqin Zeng, Xuhui He, Qingshan Deng, Xiuhong Peng, Jieming Li, Xiping Luo
Medicine.2019; 98(4): e14117.     CrossRef
Endoscopic Removal of Migrated Intrauterine Device: Case Report and Review of Literature and Technique
Yang Lei, Vadim Iablakov, Riaz J. Karmali, Nauzer Forbes
ACG Case Reports Journal.2019; 6(6): e00090.     CrossRef